Informació eleccions Consell Escolar

El dia 23 de novembre de 2017 es celebraran eleccions per a la renovació i constitució del consell escolar del nostre centre. Animem a tota la comunitat educativa a participar en el procés per a formar part del consell escolar, representant als col·lectius de pares, alumnes o professors.

Per què participar al consell escolar del centre?

Totes les famílies educatives estan representades en el consell escolar de centre. Per això, és important dir la vostra opinió i intervenir en l’educació dels nostres alumnes a través d’aquest espai. El consell escolar és l’òrgan de participació més important que, com a mares, pares, alumnes i professors tenim a l’institut. Aprofitem-ho!

Sabeu perquè és important ?

ÉS ON ES PRENEN DECISIONS RELLEVANTS RELACIONADES AMB TEMES QUE ENS PREOCUPEN I DETERMINANTS PER A L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES ALUMNES
Qüestions relacionades amb el funcionament i l’organització de l’institut, amb el projecte educatiu, l’horari, el programa d’activitats, acords diversos, i d’altres.

SI HI PARTICIPEM ACTIVAMENT, COM A MARES, PARES, ALUMNES, PROFESSORS I COM A AMPA, ESTAREM REPRESENTATS DINS DEL CENTRE EDUCATIU
Tota la comunitat educativa hi està representada en el consell escolar.

AMB LA NOSTRA PARTICIPACIÓ GARANTIM EL FUNCIONAMENT DEMOCRÀTIC DEL NOSTRE INSTITUT
La democràcia al centre educatiu és fonamental.

Calendari Electoral.

16 d’octubre – Constitució Junta Electoral.

6 de Novembre – Termini admissió de candidatures.

7 de Novembre – Publicació de la llista provisional de candidats.

9 de Novembre – Termini per a possibles reclamacions.

13 de Novembre – Termini per a resoldre les possibles reclamacions.

23 de Novembre – Dia de les eleccions.

1 de Desembre – Proclamació dels candidats electes.

14 de Desembre – Sessió constitutiva del renovat Consell Escolar.

PREGUNTES FREQÜENTS:

Com s’accedeix al consell escolar?

Al consell escolar s’hi accedeix mitjançant l’elecció i la designació.
Els membres designats són nomenats per les entitats i institucions reconegudes per normativa: Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA), ajuntament.

Qui són els responsables dels procés electoral?

El director del centre, la mesa electoral i el consell escolar actual.

Qui forma part del cens electoral del sector pares d’alumnes?

Tots els pares i les mares o tutors d’alumnes que exerceixen la pàtria potestat o la tutela d’aquests, sempre que els fills o pupils estiguen matriculats al centre en el moment de la convocatòria d’eleccions.

Qui pot ser candidat al consell escolar?

Poden ser els pares i les mares o els tutors dels alumnes del centre que exerceixen la pàtria potestat i que figuren en el cens electoral, els alumnes i els professors.

Qui té dret a votar, del sector pares d’alumnes?

Poden votar el pare i la mare o tutor respectiu, llevat que la pàtria potestat de l’alumne estiga conferida en exclusiva a un dels pares, cas en el qual només aquest tindrà dret de vot. El vot és individual.

Quines són les condicions de vot?

La votació és personal, directa i secreta. El vot no es pot delegar, així com tampoc es reconeix el vot per correu. Per tant, la presència a la mesa és obligatòria, i l’identificació mitjançant DNI. Si no es pot per qualsevol raó, es pot entregar el vot en sobre tancat al director junt a una fotocòpia del DNI.

La candidatura hauria de tenir suplents?

Sí, hauria de tenir tant suplents com càrrecs elegibles.

I si es produeix una vacant abans que finalitze el seu període de mandat?
La vacant serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la vacant, aquesta queda sense cobrir fins la propera renovació del Consell Escolar. Per això, és molt important que, acompanyant a la llista de candidats, hi figuren més candidats com a possibles substituts, destacant la seva condició de suplents.

Quina durada de mandat tindran els membres electes del consell escolar?
Quatre anys. Es renovaran cada dos anys, per meitats.

 

 

DOCV 8134 (25.09.2017): CONVOCATÓRIA D’ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS. SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2017)RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2017.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/25/pdf/2017_8277.pdf

Deixa un comentari